Rupel Mobiel

Wat met de oude Electrabelsite?

De Provincie stelde 3 herbestemmingen voor.

 Maar wat zijn de gevolgen voor onze omgeving?

                 Wij als buurtbewoners maken ons zorgen.

De plannen van de Provincie :

(PRUP = Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Alternatief 1 : Woonlandschap

400 woningen, cultuurhal, kantoren, restaurant, .....

Alternatief 2 : Recreatielandschap

Atletiekpiste, tennisvelden, openluchtzwembad, binnenzwembad, sporthal, 50 ecolodges, sporthotel, ......

Alternatief 3 : energielandschap

Kade voor water-water overslag, containerterminal, energieopwekking, datacenter, ecologische getijdencentrale, .....

Voor een volledig overzicht van de plannen volg de link onderaan deze pagina.

Onze bezorgdheden

Mobiliteit?


Luchtkwaliteit?

Natuur?

Mobiliteit/luchtkwaliteit :

Ongeacht welk programma wordt gekozen, mobiliteit en aantrekken van grote verkeersstromen is en blijft een zeer kwetsbaar punt.   Elke ontwikkeling op deze specifieke ligging zal een enorme impact hebben op de mobiliteit op de as NIEL-SCHELLE-HEMIKSEM.

Interescautlaan, Tolhuisstraat, Kapelstraat, Laarhofstraat, Steenwinkelstraat, Heuvelstraat, Cleydaellaan, Matenstraat, enz .....  

Verschillende reeds goedgekeurde ontwikkelingen in de omgeving (voormalige site Bekaert, Schelle 2030, ....) zullen de bestaande hoge verkeersintensiteit aanzienlijk verder onder druk zetten.

Alternatieve vervoerswijzen worden naar voor geschoven, zeer ambitieus maar de kansen om daar effectief maatregelen toe te nemen, zijn zeer beperkt ten opzicht van gebieden gelegen in de kernen waar reeds openbaar vervoer aanwezig is.  De waterbus, die vaak naar voor wordt geschoven, geeft aansluiting naar Antwerpen centrum en is dus geen alternatief voor lokale verplaatsingen.  De waterbus inroepen als duurzaam alternatief is dus twijfelachtig.

MEER FILES.  MEER CO2 UITSTOOT.   SLECHTERE LUCHTKWALITEIT.

Natuur/biodiversiteit :

De impact van de verschillende scenario's op biodiversiteit wordt sterk onderschat.  Er wordt geen rekening gehouden met de invloed van het verhogen van de menselijke aanwezigheid en het verstoren van het nieuw herstelde wildleven van de unieke site en zijn omgeving.

De site bevindt zich in een uniek mondingsgebied. Nergens anders in Vlaanderen mondt een rivier (Rupel) uit in een grote stroom (Schelde).  Aan de eerste groene oevers stroomafwaarts van de Schelde, in een voor Vlaanderen ongekend aansluitend open ruimtegebied dat bestaat onder meer uit het nog ongeschonden Niels Broek.

Rivieroevers spelen een strategische rol in huidige en toekomstige ecosysteemdiensten.  Iedere private claim op deze maatschappelijke baten is dus niet gewenst met het oog op een veerkrachtig en duurzaam ruimtebeleid.

LATEN WE VAN DEZE PRACHTIGE OEVERS GEEN KUSTLIJN MAKEN.

Gezondheid :

Hoewel niet vermeld in de documenten van de Provincie, maken we ons ook ernstige zorgen over de voorbereidende werken die plaatsvinden in het kader van de toekomstige ontwikkeling van de Interescaut site en dus ook in het dossier vermeld zou moeten worden.  (dossiernummer aanvraag omgevingsvergunning : Elia Asset - OKV 2x150kV Schelle - Umicore, projectnummer 2018145475)  Klik op onderstaande link voor meer info.

Op het lege fabrieksterrein kunnen de grondleidingen zonder enig probleem, zonder hinder en aanzienlijk korter in de oever van de Schelde ingegraven worden (onder het tracé van het geplande toekomstige dijkfietspad).  Zoals wordt gedaan onder het dijkfietspad stroomafwaarts op grondgebied Hemiksem ter hoogte van de Bekaert site.

Ons advies :

Woonlandschap :

Wonen op deze plek is niet in overeenstemming met een toekomstgerichte en klimaatbestendige ruimtelijke planning :

- Er is geen woonbehoefte die aantoont dat Schelle nog nood heeft aan 400 woningen bovenop de geplande 300 in haar kern (Schelle 2030)

- Dit alternatief zou een enorme toename betekenen van het aantal inwoners (ca.20%)

- De voorzieningen in Schelle en de naburige gemeentes zijn niet voorzien op dergelijke bevolkingsgroei.  Het toevoegen van voorzieningen op de site is volledig in strijd met de wens om de kernen te versterken.

- Dit zal een grote impact hebben op de mobiliteit in de streek, waar momenteel al veel filevorming is op de toevoerende wegen naar de A12 en de Provinciale Steenweg.

- De cultuurhal die wordt voorgesteld doet een bovenlokaal programma vermoeden.  Dit is niet wenselijk gezien de afgelegen ligging en het (piek-)verkeer dat dit zal aantrekken doorheen de verschillende dorpskernen

Recreatielandschap :

Het recreatielandschap wordt voorgesteld met heel wat functies, waarvan de schaal niet altijd gekend is.  Daarom roept het veel vragen en bezorgdheden op.

- Het vooropgestelde programma lijkt vooral zeer bovenlokaal en de grenzen van de gemeente en buurgemeenten te overschrijden, wat zal leiden tot aantrekking van veel verkeer, met een impact op de hele streek.

- Lokale recreatieve voorzieningen zijn kleiner van schaal en zouden wel op de site kunnen ingepast worden, vooral open ruimte functies.

- Bebouwde recreatieve voorzieningen bevinden zich beter in de kern, bereikbaar voor iedereen.  De inplanting van een (intergemeentelijk) zwembad op deze locatie is daarom niet wenselijk.

Energielandschap :

Gezien de ligging van de site nabij het transformatiestation en de historiek van de site, lijkt het energielandschap een waardevol alternatief.

- Het is onvoldoende duidelijk of al de naar voor geschoven ideeën haalbaar zijn.

- Maar toekomstige opties in kader van duurzame energiewinning in de buurt van een waterweg en hoogspanningsinfrastructuur mogen niet gehypothekeerd worden, doordat bepaalde functies op de site worden ingetekend.

- Iedere invulling dient ingepast te worden in het landschap en er dient gezocht te worden naar combinaties met natuur en laagdynamische recreatie.

Onze conclusie :

Een toekomstig duurzaam scenario zal veel kleinschaliger moeten zijn.  Ook indien het een mix wordt van de verschillende scenario's uit het PRUP,  zou het minstens rekening moeten houden met :

- Het behoud van de identiteit van de plek

- De unieke ligging langs de Rupel en Schelde, zowel op landschappelijk gebied als een drager, als vanuit ecologie en natuurwaarden.

- Afgestemd op de capaciteit van beperkte ontsluitingsmogelijkheden, lokaal en bovenlokaal.

Wonen op de oude Electrabelsite zou volledig uitgesloten moeten worden!

Het is de taak van de provincie om de site vanuit een langetermijnvisie te vrijwaren van private ontwikkelingen die in strijd zijn met het gemeenschappelijk belang.  Idealiter zal men de site voorbehouden voor toekomstige ontwikkelingen voor duurzame energie-opwekking, gecombineerd met natuur en laagdynamische recreatie (bv. wandelen en fietsen)

Deelt u onze mening?


          Download hier uw exemplaar van ons advies.

                            Graag een papieren versie?  

                     Mail naar rupelmobiel@outlook.be


Onderteken het advies en dien voor 16 mei 2019 in op een van de volgende manieren :

- Bezorg het terug aan Rupel Mobiel via rupelmobiel@outlook.be, wij bezorgen het voor u.

- Bezorg het per mail aan de provincie via ruimte@provincieantwerpen.be

- Verzend een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)

- Geef uw brief af tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.

- Stuur een aangetekend schrijven naar of geef je brief af op het gemeentehuis van Schelle, Niel of Hemiksem.

Een ander advies indienen?


Klik op onderstaande link en geef uw advies voor 16 mei!

Belangrijk weetje :


Het Witboek Beleidsplan Vlaanderen :

Werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 november 2016 en stelt onder meer :

- We benutten onze (schaarse) ruimte niet optimaal.  We wonen en werken te verspreid in de ruimte.  Open ruimte is daardoor sterk versnipperd.

- Omdat we verspreid wonen, moeten we ons verder verplaatsen, dat doen we vaak met de auto.  Hierdoor zitten onze wegen overvol!  We staan hier meer en langer in de file dan in de meest verstedelijkte regio's in Europa.

- Het drukke autoverkeer veroorzaakt ook een hoge CO2-uitstoot.

- Maar liefst 14% van het Vlaams grondgebied heeft een verharde oppervlakte.  Bij hevige regenval kan het water op die plakken niet in de bodem dringen.  dat maakt onze regio extra gevoelig voor overstromingen.

- We hebben te weinig grote, aaneengesloten landbouw- en natuurgebieden.

- De open ruimte blijft onder druk staan.  Daarom hebben we nood aan een nieuwe aanpak die goed omgaat met onze schaarse ruimte en die een krachtig antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen waar we voorstaan.

Het Witboek stelt een aantal doelstellingen voorop :

- In plaats van open en onbebouwde ruimte aan te snijden om nieuwe woningen, werkplekken, voorzieningen en infrastructuur te ontwikkelen, transformeren we ruimtes die al bebouwd zijn.

- We benutten de goed gelegen locaties in bestaande steden en dorpen.

- Nieuwe woningen en werkplekken bouwen we binnen een straal van 1000 meter in de buurt van openbaar vervoer-knopen.

Deze doelstellingen lijken in de huidige startnota uit het oog verloren!

De startnota van de Provincie werd een scenario van enkel wonen toegevoegd, terwijl de mobiliteitsanalyse uit het vooronderzoek duidelijk stelt dat een woonprogramma niet overeenstemt met doelstellingen van het Witboek Beleidsplan Vlaanderen en dat er geen bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden zijn op basis van de restcapaciteit van de belangrijkste ontsluitingswegen!